Gerard Vervisch

Landmeter - Verkavelen van bouwgronden - Opmaken stedenbouwkundige attesten - Schatten van onroerende goederen.