Reglement subsidiëring van jubilerende verenigingen