Euthanasie

Inhoud

Ben je ervan overtuigd dat je euthanasie wil in het geval je in een onomkeerbare coma terechtkomt? Laat dan een officiële wilsverklaring registreren bij Burgerzaken. Deze wilsverklaring wordt geregistreerd in de gegevensbank van FOD Volksgezondheid. Elke arts heeft toegang tot deze databank.

De wilsverklaring euthanasie slaat alleen op een situatie van onomkeerbare coma. In andere situaties, zoals dementie of verlies van communicatiemogelijkheden, is de verklaring waardeloos. Je kan er ook geen andere zaken, zoals het weigeren van reanimatie of kunstmatige beademing, in vastleggen. Deze kan je wel te kennen geven in een 'negatieve wilsverklaring'. De negatieve wilsverklaring kan je niet laten registreren bij Burgerzaken.

Voorwaarden

Je moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn om een verklaring voor euthanasie te laten registreren.

Procedure

  • Download het formulier voor een wilsverklaring euthanasie of haal het af bij Burgerzaken.
  • Vul het formulier in.
  • Duid twee getuigen aan die het formulier ondertekenen. De getuigen moeten meerderjarig zijn en minstens één van de getuigen mag geen erfgenaam zijn of materieel belang hebben bij je overlijden. Door de ondertekening bevestigen de getuigen dat je de wilsverklaring vrijwillig hebt ingevuld en dat je wilsbekwaam bent op het ogenblik van het opstellen van de verklaring. Wilsbekwaam zijn betekent: in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen.
  • Je mag ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die eveneens het formulier ondertekenen. Een vertrouwenspersoon zal de behandelende artsen inlichten over het bestaan van je wilsverklaring. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht.
  • Het is belangrijk dat de handtekeningen van de getuigen, de vertrouwenspersonen en van jezelf op dezelfde datum gezet zijn.
  • Als zowel de getuigen, de eventuele vertrouwenspersonen en jijzelf het formulier ondertekend hebben, bied je je persoonlijk aan bij Burgerzaken om je verklaring te laten registreren in de gegevensbank van FOD Volksgezondheid. Je ontvangt een ontvangstbevestiging van deze registratie.

Kostprijs

gratis

Uitzonderingen

De wilsverklaring euthanasie geldt niet voor andere situaties, zoals alzheimer, hersenbeschadigingen of dementie. In al deze situaties is het bewustzijn behoorlijk verstoord, maar ben je nog wel gedeeltelijk bij bewustzijn.

In deze situaties kan je wel om euthanasie vragen zolang je nog wilsbekwaam bent. Dit doe je via een schriftelijk verzoek.

Afhandeling

Je kan eventueel een exemplaar van de wilsverklaring bezorgen aan je huisarts, die het in je persoonlijk dossier zal bewaren.

  • Vanaf 2 april 2020 hebben wilsverklaring een onbeperkte geldigheidsduur.
  • Wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020 behouden hun geldigheidsduur van 5 jaar. Als je wil dat deze geldig blijft, moet je zelf de verklaring tijdig herbevestigen. Wanneer je tijdens de vijfjarige periode wilsonbekwaam (bijvoorbeeld dement) wordt, blijft de wilsverklaring onbeperkt geldig.

Een wilsverklaring kan je op elk ogenblik herzien of intrekken. Bij een herziening kan je bijvoorbeeld een andere vertrouwenspersoon opgeven. De intrekking van de wilsverklaring heeft tot gevolg dat ze niet meer bestaat.