Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Inhoud

Het lokaal bestuur Olen beschikt over een politiecodex. Alles wat in de politiecodex staat, kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

Het gaat vooral over kleinere overtredingen die storend kunnen zijn, zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken. De gemeente staat hierbij zelf in voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie. Verschillende sancties zijn mogelijk, denk maar aan een administratieve geldboete, alternatieven zoals bemiddeling en gemeenschapsdienst of administratieve schorsingen en intrekkingen van door de gemeente verleende toelatingen of vergunningen. In het protocol bij downloads vind je alle inbreuken waarvoor een GAS-boete kan uitgeschreven worden.

Voordelen

Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen word je nu doorverwezen naar een 'sanctionerende ambtenaar'.

  • Overtredingen worden minder vaak geseponeerd. Hierdoor krijg je minder het gevoel dat een dader ongestraft blijft.
  • De ambtenaar kan de administratieve sancties op korte termijn opleggen. Er kan dus sneller gereageerd worden, zodat er een duidelijke link is tussen de overtreding en de straf die erop volgt.

Meer info over GAS 4

Procedure

Vaststellen overtreding

De politie stelt de GAS-overtredingen vast. In Olen hebben we ook enkele gemeentelijke GAS-vaststellers. Zij volgden een opleiding aan de politieschool en zijn bevoegd om bepaalde overtredingen te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld in het kader van sluikstorten.

Start procedure

De processen-verbaal van de politie of GAS-vaststellers worden vervolgens doorgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar. Deze persoon start de procedure op. De overtreder ontvangt een aangetekende brief met de omschrijving van de overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren. 

Een sanctionerend ambtenaar kan ...

  • een administratieve geldboete opleggen. In dit geval kan de overtreder gedurende dertig dagen beroep aantekenen via de politierechtbank of jeugdrechtbank, afhankelijk van de leeftijd. Wanneer er geen beroep werd aangetekend, wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar definitief en zal een overschrijvingsformulier volgen.
  • overgaan tot bemiddeling. Hij verwijst het dossier dan door naar de bemiddelingsambtenaar. Bij minderjarigen is dit verplicht. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Als de bemiddeling succesvol was, wordt er geen administratieve geldboete opgelegd.
  • een alternatief zoeken voor de boete zoals gemeenschapsdienst. Dit gebeurt vooral bij jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben. Als de gemeenschapsdienst volgens de afspraken wordt afgerond, volgt er geen bijkomende administratieve geldboete.
  • afspraken maken om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen in geval van burenruzies.

Daarnaast kan het college van burgemeester en schepenen ook een inrichting tijdelijk of definitief administratief sluiten of een eerder verleende gemeentelijke toestemming of vergunning schorsen of intrekken. De betrokkene ontvangt een voorafgaande waarschuwing alvorens deze sanctie wordt opgelegd. Eventueel kan de burgemeester optreden in afwachting van een beslissing van het college. In dit geval kan de overtreder beroep aantekenen via de Raad van State.

Kostprijs

De kostprijs van een administratieve geldboete bedraagt:

  • tussen 16 en 18 jaar: maximaal 175 euro
  • meerderjarig: maximaal 350 euro

Meer info

Olen doet beroep op de sanctionerende ambtenaar Ann Heylen, jurist in dienst van de stad Geel. Zij treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

Ann Heylen, Stelenseweg 92 2440 Geel, 014 56 60 86, gas@geel.be