Permanente bewoning in weekendverblijven

Inhoud

Stap 1: informeren/waarschuwen

Bij elke nieuwe inschrijving in een weekendverblijf moet je een formulier ondertekenen, waarbij je erkent dat je een stedenbouwkundig misdrijf begaat.

Stap 2: effectieve permanente bewoning is stakingsbevel

  • Nieuwe inschrijvingen in weekendverblijven worden doorgestuurd naar Omgeving en de politiezone Neteland. Omgeving start een dossier stedenbouwkundig misdrijf op. De lokale politie doet de nodige vaststellingen (ook van eventuele bouwovertredingen) en vaardigt in geval van permanente bewoning een stakingsbevel uit. 
  • De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigt het stakingsbevel op straffe van verval binnen de acht dagen na de kennisgeving van het proces-verbaal.

Stap 3: controle na melding of drie maanden na bekrachtiging

  • Bij melding van stopzetting van het wederrechtelijk gebruik controleert de verbalisant ter plaatse of de permanente bewoning effectief is beëindigd en stelt een navolgend proces-verbaal op.
  • Bij gebrek aan een dergelijke melding binnen 3 maanden na bekrachtiging van het stakingsbevel, legt de verbalisant een plaatsbezoek af en stelt op grond van zijn bevindingen een navolgend proces-verbaal op. In geval van voortzetting van de permanente bewoning constateert de verbalisant de doorbreking van het bekrachtigd stakingsbevel en legt een nieuw stakingsbevel op.

Stap 4: opleggen administratieve boete

  • Er wordt een administratieve boete van 5.000 euro opgelegd aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigd bevel tot staking.

Stap 5: controle na melding of zes maanden na bekrachtiging initieel stakingsbevel

  • Bij melding van stopzetting van het wederrechtelijk gebruik controleert de verbalisant ter plaatse of de permanente bewoning effectief is beëindigd en stelt een navolgend proces-verbaal op.
  • Wanneer zes maanden na bekrachtiging van het initiële stakingsbevel betrokkenen niet hebben gemeld dat de permanente bewoning werd stopgezet, wordt opnieuw een plaatsbezoek afgelegd om het gebruik te controleren. De verbalisant schrijft een navolgend proces-verbaal, stelt in geval van voortzetting de tweede doorbreking vast en vaardigt een nieuw stakingsbevel uit.
  • Bij vaststelling van een tweede doorbreking worden opnieuw geldboetes aan de deelnemers van het misdrijf opgelegd.

Stap 6: opmaak herstelvordering of toepassing van art. 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet

  • Bij volgehouden permanente bewoning na vaststelling van twee doorbrekingen en het opleggen van administratieve geldboetes, wordt de opmaak van een herstelvordering (art. 6.1.41 tot en met 6.1.44 Codex) overwogen die de terugkeer naar een legale situatie op het perceel beoogt.