Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verzoekschrift aan de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn

Verzoekschriften

Een verzoekschrift is een brief of petitie gericht aan de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn, waarin een verzoek wordt geformuleerd om iets te doen of niet te doen. Het kan om een klacht gaan of een vraag om het beleid of de reglementering van de gemeente of het OCMW te wijzigen. In ieder geval dient het verzoekschrift betrekking te hebben op de rechtstreekse bevoegdheid van het bestuur of het gemeentelijk belang.

Voor wie

Via een verzoekschrift kan iedereen vragen aan de gemeente of het OCMW om iets te doen of juist niet te doen.

Voorwaarden

Verzoekschriften kunnen enkel betrekking hebben op zaken waarvoor de gemeente of het OCMW bevoegd zijn.

Daarnaast moet een verzoekschrift steeds voldoen aan volgende voorwaarden:

  • moet (digitaal) gehandtekend zijn door één of meer personen
  • ze worden ingediend via het E-loket of schriftelijk via het daartoe bestemde formulier bij de gemeenteraad (Dorp 1, 2250 Olen) of bij het OCMW (Lichtaartseweg 9, 2250 Olen)

Procedure

Een verzoekschrift dient te worden bezorgd op één van de manieren zoals beschreven in de voorwaarden hierboven. 

Daarna worden de binnengekomen verzoeken geagendeerd op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Afhandeling

Elke maand nemen de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de verzoekschriften die ingediend werden. Zij vormen een oordeel of het verzoekschrift aan alle voorwaarden voldoet. 

Bij verzoeken die niet aan de voorwaarden voldoen wordt de indiener op de hoogte gebracht.

Verzoeken die wel voldoen aan de voorwaarden kunnen eventueel doorverwezen worden door de gemeenteraad naar het college van burgemeester en schepenen of naar de bevoegde gemeenteraadscommissie, door de raad voor maatschappelijk welzijn naar het vast bureau. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zullen vóór de verdere afhandeling ook beslissen of de indiener gehoord dient te worden tijdens een zitting. 

Uiterlijk binnen drie maanden na het indienen van het verzoek wordt er een schriftelijk antwoord bezorgd.

LCP