Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Politiecodex en GAS

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Terwijl je vroeger bij bepaalde overtredingen moest verschijnen voor de politierechtbank en je bestraft werd met politiestraffen word je nu doorverwezen naar een 'sanctionerende ambtenaar'.

Alles wat in de politiecodex staat, kan bestraft worden met een GAS-boete. Het gaat vooral over kleinere overtredingen die storend kunnen zijn, zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken. De gemeente staat hierbij nu zelf in voor de organisatie, vervolging en het opleggen van een sanctie.

Voordelen:

  • Overtredingen worden minder vaak geseponeerd. Hierdoor krijg je minder het gevoel dat een dader ongestraft blijft.
  • De ambtenaar kan de administratieve sancties op korte termijn opleggen. Er kan dus sneller gereageerd worden, zodat er een duidelijke link is tussen de overtreding en de straf die erop volgt.

Olen doet beroep op de sanctionerende ambtenaar Ann Heylen, jurist in dienst van de stad Geel. Zij treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

Procedure

De politiediensten stellen de overtredingen vast. In Olen kozen we om bepaalde overtredingen ook vast te laten stellen door gemeentelijke GAS-vaststellers. Zij volgden een opleiding aan de politieschool en zijn bevoegd om bepaalde vaststellingen te doen, bijvoorbeeld in het kader van sluikstorten.

De processen-verbaal worden doorgestuurd aan de sanctionerend ambtenaar die de procedure zal starten. Hij bepaalt of een geldboete nodig is en hoe hoog die moet zijn. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting). De overtreder heeft hierbij steeds het recht om beroep aan te tekenen:

  • bij de politierechtbank of jeugdrechtbank ingeval van een administratieve geldboete;
  • bij de Raad van State ingeval van een intrekking, schorsing of sluiting.

Wat kan de sanctionerende ambtenaar nog doen?

  • Overgaan tot bemiddeling: hij verwijst het dossier dan door naar de bemiddelingsambtenaar. Bij minderjarigen is dit verplicht. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade.
  • Alternatief zoeken voor de boete. Dit gebeurt vooral bij jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben.
  • Afspraken maken om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen in geval van burenruzies.

Bedrag

De ambtenaar kan een administratieve geldboete opleggen van maximum 350 euro. Voor een minderjarige vanaf 16 jaar is het maximum 175 euro. De ambtenaar kan ook beslissen om een gemeenschapsdienst op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

  • de administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente;
  • de administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente;
  • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties, Stelenseweg 92, 2440 Geel, 014 56 60 86

LCP