Gemeente Olen

Milieuvergunning

Als je een inrichting wil uitbaten die hinderlijk wordt geacht voor de mens en het leefmilieu heb je een milieuvergunning nodig. Afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten, is er sprake van een echte milieuvergunning (klasse 1 of 2) of een meldingsplicht (klasse 3).

De klassen 1, 2 of 3 duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de meest hinderlijke inrichtingen aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van titel I van het VlaremAls je wil nagaan of een bepaalde inrichting of activiteit vergunnings- of meldingsplichtig is, dan moet je nakijken of deze activiteit of een aspect ervan voorkomt op indelingslijst.

Procedure

Aanvraag milieuvergunning klasse 1

Een klasse 1 vraag je aan bij het provinciebestuur van Antwerpen.

Aanvraag milieuvergunningen klasse 2 en 3

Een klasse 2 en 3 vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Olen indien de exploitatie zal gebeuren op het grondgebied van Olen. Je kan daarvoor terecht bij Mens en Ruimte.

Vereenvoudigde procedure bij verandering bestaande inrichting

Voor veranderingen (uitbreidingen, toevoegingen of wijzigingen) aan reeds bestaande inrichtingen bestaan verschillende mogelijkheden. In een aantal gevallen is een vereenvoudigde procedure mogelijk voor klasse 1 of 2-inrichtingen:

  • Het gehele bedrijf is klasse 3 en verandert op dezelfde percelen als waarop de oorspronkelijke melding betrekking had, waarbij het gehele bedrijf klasse 3 blijft: de te volgen procedure is de melding van een klasse 3-inrichting.
  • De verandering gebeurt op andere percelen als waarop de oorspronkelijke melding(en) of vergunning(en) betrekking had (dit wordt een toevoeging genoemd), OF de verandering leidt tot een indeling van de inrichting in een hogere klasse, OF de verandering is van die aard dat een bijkomend risico voor de mens of een bijkomende aantasting van het leefmilieu ontstaat of de bestaande hinder vergroot: de te volgen procedure is in deze drie gevallen de gewone aanvraag van een milieuvergunning klasse 1 of 2.
  • Het gehele bedrijf is klasse 1 of 2 en verandert op dezelfde percelen als waarop de oorspronkelijke vergunning betrekking had door uitbreiding met een klasse 3-inrichting: de te volgen procedure is de melding van een klasse 3-inrichting bij een klasse 1- of 2-inrichting.
  • Het gehele bedrijf is klasse 1 of 2 en verandert op dezelfde percelen als waarop de oorspronkelijke vergunning betrekking had door uitbreiding/wijziging van de klasse 1 of 2-inrichtingen, waarbij er geen indeling in een hogere klasse ontstaat noch een bijkomend risico voor de mens of een bijkomende aantasting van het leefmilieu ontstaat noch de bestaande hinder vergroot: de te volgen procedure is de mededeling van een kleine verandering.

 De aanvraagformulieren vind je hier.

Bedrag

De verschuldigde retributie is afhankelijk van het ingediend dossier. De tarieven vind je in het retributiereglement.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

Bekijk ook

LCP