Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verkeersveilige schoolomgeving Willem Tell

Deze maatregelen helpen om de schoolomgeving van Willem Tell verkeersvriendelijker te maken:

 • Voertuigen kunnen de Voortkapelseweg niet meer in- of uitrijden langs het kruispunt met Noorderwijkseweg en Tramstraat. Paaltjes en blokken ter hoogte van de toegangspoort van de school verhinderen de toegang. Voor fietsers en voetgangers blijft dit uiteraard wel mogelijk.
 • Bij het begin en einde van de schooldag wordt de straat langs het kruispunt met de Kattestraat afgesloten met een nadarhek. Fietsers en voetgangers kunnen er nog door. Ook bewoners mogen de schoolstraat stapvoets blijven uitrijden.

Enkele veelgestelde vragen:

Waarom deze wijziging?

De verkeersveiligheid van de schoolomgevingen is een prioriteit voor het lokaal bestuur. Doel is om schoolomgeving Willem Tell autoluw te maken:

 • voetgangers en fietsers komen minder in conflict met het autoverkeer.
 • Schoolbussen kunnen de kinderen nog wel in de omgeving van de schoolpoort afzetten en oppikken. 

Vanaf wanneer?

De proefopstelling ging van start op maandag 20 april 2020. Er volgde een evaluatie in de herfstvakantie van 2020. De gemeenteraad besliste op 6 januari 2021 om deze proefopstelling een definitief karakter te geven.

Wat houdt een filter of zogenaamde ‘knip’ in?

Betonblokken zorgen ervoor dat je met de auto niet meer van de Voortkapelseweg naar de Noorderwijkseweg/Tramstraat kan rijden of omgekeerd. Fietsers en voetgangers kunnen uiteraard nog wel door.

Inwoners van de Voortkapelseweg, Weeën, Kattebos en Kattestraat kunnen enkel nog via de Kattestraat naar Oosterwijkseweg en omgekeerd. In de plaats krijgen ze door de knip een rustige straat waarin enkel nog plaatselijk verkeer rijdt.

Wat is een schoolstraat?

De Voortkapelseweg wordt aan de kant van de Kattestraat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd afgesloten met een nadarhek. Enkel fietsers en voetgangers mogen dan de straat in en uit. Inwoners van de Voortkapelseweg mogen de straat enkel nog stapvoets uitrijden. Zo kunnen stappende en trappende leerlingen veilig op school toekomen en vertrekken. 

Het systeem wordt al toegepast nabij basisschool de Kriebel. Binnen de politiezone Neteland wordt het concept op nog verschillende plaatsen succesvol toegepast.

Waarom mag je de Voortkapelseweg niet inrijden vanaf het kruispunt met Tramstraat en Noorderwijkseweg?

De schoolbussen hebben dit deel van de openbare weg nodig om hun draaicirkel te kunnen nemen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er geen voertuigen stilstaan of geparkeerd staan op de Voortkapelseweg. Bovendien vermijden we zo dat mensen zich vastrijden aan de betonblokken. 

Waar moeten de schoolbussen parkeren?

Tijdens deze opstelling parkeren de schoolbussen op het driehoekig perceel tussen Tramstraat en Voortkapelseweg. Op schooldagen is dit terrein voorbehouden voor het parkeren van de (school-)bussen tussen 8.00 en 16.00 uur (op woensdag tot 13.00 uur). De politie zal hier streng op controleren. Tijdens schoolvakanties en buiten deze uren kan je voorlopig je auto wel op dit stuk parkeren.

Wanneer is er een schoolstraat?

De schoolstraat is van kracht op schooldagen:

 • bij het begin van de schooldag tussen 8.40 en 9.00 uur
 • bij het einde van de schooldag:
  • tussen 15.40 en 16.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag
  • tussen 11.35 en 11.55 uur op woensdag
  • tussen 14.50 en 15.10 uur op vrijdag

Mogen bewoners van de Voortkapelseweg de schoolstraat in- of uitrijden?

Neen, bewoners mogen de schoolstraat niet inrijden als het hek er staat (zie uren hierboven). We vragen om de wagen even verderop te parkeren (bijvoorbeeld Voortkapelseweg richting Weeën of in de dorpskern) en te voet verder te gaan. Ze mogen wel de straat stapsvoets uitrijden als ze voetgangers en fietsers niet in gevaar brengen of hinderen. Als het hek er niet staat, is er geen schoolstraat en mag je de straat uiteraard wel in- en uitrijden.

Mogen hulpverleningsdiensten in de schoolstraat?

Prioritaire voertuigen hebben natuurlijk toegang tot de schoolstraat.

Hoe kom je best naar school?

We moedigen je aan om te voet of per fiets naar school te komen of gebruik te maken van de schoolbus. Lukt dat niet? Probeer dan te carpoolen.

Waar kan je parkeren?

Je kan parkeren in Sint-Maartenstraat, Processieweg, het dorpsplein of in de Voortkapelseweg (richting Weeën).

Waar mag je niet parkeren?

Je mag niet parkeren:

 • in de Voortkapelseweg op het stukje tussen de knip en het kruispunt met Noorderwijkseweg/Tramstraat.
 • op de busdriehoek op het kruispunt Voorkapelseweg/Tramstraat op schooldagen tussen 8.00 en 16.00 uur (op woensdag tot 13.00 uur).
 • tijdens de uren van de schoolstraat in de Voortkapelseweg op het stukje tussen de knip en het kruispunt met de Kattestraat.

Wat als er voertuigen al geparkeerd staan voor het ingaan van de schoolstraat?

Voor bewoners van de Voortkapelseweg die hun auto op straat parkeren verandert er niets. Hun voertuig mag geparkeerd blijven staan tijdens de schoolstraat. 

Waarom werd er niet gekozen voor een fietsstraat?

In een fietsstraat mogen auto’s wel rijden, maar mogen ze geen fietsers voorbijsteken. Om de schoolomgeving maximaal veilig te maken, is het belangrijk de omgeving autoluw te maken. Dat kan enkel door middel van een schoolstraat.

Houdt de politie toezicht?

De politiediensten waren nauw betrokken bij de opmaak van deze proefopstelling en verzekerde goede opvolging, zeker de eerste weken. Zij proberen in de mate van het mogelijke de schoolomgeving in het oog te houden, maar kunnen niet elke ochtend en avond aanwezig zijn om alles te controleren. In het belang van een veilige schoolomgeving vragen we iedereen om zich aan deze regels te houden. Wij danken je alvast voor je verkeersveilig gedrag.

Fijn dat het aan de schoolpoort veiliger wordt, maar wat met de routes er naar toe?

Bij de heraanleg van de dorpskern is veiligheid een fundamenteel uitgangspunt. We houden je zeker op de hoogte van de ontwerpplannen.

Het lokaal bestuur werkt momenteel ook aan een herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Ook daarin is er veel aandacht voor veilige routes voor de actieve weggebruikers, in het bijzonder naar de scholen.

Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

De verkeersveiligheid van de schoolomgevingen is een prioriteit voor het lokaal bestuur en kreeg een plaats in het meerjarenplan. De schoolomgeving van basisschool Willem Tell werd daarom meegenomen in het projectgebied van de heraanleg van de dorpskern.

Tijdens de inspraakmomenten in het najaar over de herinrichting van het dorp kwam naar boven dat ook inwoners kiezen voor een veilige schoolomgeving. De veiligste schoolomgeving is een autoluwe schoolomgeving. We hebben onder begeleiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) samen met de politie en de school gezocht naar de best mogelijke oplossing en kozen voor een knip in de Voortkapelseweg en de invoering van de schoolstraat.

Wie werd er betrokken bij de evaluatie?

Zowel in juni, september als december werden de school, de wijkagent en de verkeerspolitie bevraagd over de proefopstelling. De school voerde een bevraging uit bij de ouders van de leerlingen waaruit bleek dat maar liefst 76,6% van de respondenten de schoolstraat wenste te behouden. Ook de mobiliteitscel gaf een positief advies. Tot slot beschikken we ook over de binnengekomen meldingen van bewoners.

Verandert er nog iets aan de situatie?

Voor het verkeer verandert er niets. Er kwamen verschillende meldingen binnen over slechte zichtbaarheid bij het uitrijden van de Kattestraat naar Oosterwijkseweg (N152). We plaatsten een parkeerverbod bij dit parkeervak en gaan deze parkeerplaats herinrichten als plantvak met (lage) beplanting om zo een betere zichtbaarheid te bekomen.

Verder wordt de markering die de parkeervakken afbakent op de Voortkapelseweg verwijderd. Dit zorgt voor verwarring. Nu de nieuwe verkeerssituatie definitief is, zorgen we ervoor dat hier geen onduidelijkheid meer over is.

Tot slot vervangen we de tijdelijke borden door permanente en vervangen we de betonblokken door paaltjes.

Hoe gaat het nu verder met de heraanleg van de dorpskern?

Het kruispunt Voortkapelseweg – Tramstraat – Noorderwijkseweg maakt deel uit van de heraanleg van de dorpskern. Nu het definitief is dat de verbinding naar Voortkapelseweg ‘geknipt’ wordt voor gemotoriseerd verkeer, zal dit ook zo meegenomen worden in de ontwerpplannen. Voetgangers en fietsers blijven uiteraard wel door kunnen.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP