Gemeente Olen

Taxivergunning

Om een taxidienst uit te baten, heb je een vergunning nodig. Een taxidienst is een betaalde vervoersdienst van personen met een voertuig dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het voertuig is naar constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen (de bestuurder inbegrepen) en is daartoe bestemd.
 • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaatst die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt.
 • De bestemming wordt door de cliënt bepaald.
 • Als taxidiensten worden niet beschouwd de door het decreet van 20 april 2001 bepaalde diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
 • De vervoersprijs wordt bepaald volgens een tarief dat als grondslag heeft de prijs per kilometer, het opnemingsbedrag en het wachtgeld.
 • Onder motortaxi wordt verstaan elk twee- of driewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen of aanhangwagen, dat wordt ingezet als taxi.

De vergunning wordt verleend voor vijf jaar en kan hernieuwd worden.

Voor wie

Voor alle zelfstandige natuurlijke personen of rechtspersonen die een taxidienst willen uitbaten en die

 • eigenaar zijn van het voertuig of de voertuigen.
 • of er de beschikking over hebben door een contract, een aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst.

Procedure

De aanvraag om vergunning tot het exploiteren van een taxidienst dien je in bij Omgeving.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier binnen samen met onderstaande documenten:

 • een kopie van je identiteitskaart
 • de statuten van de firma
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant, dat hoogstens drie maanden oud is
 • een bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • een lijst met de gewenste commerciële kortingen
 • bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • de volgende documenten, die uiterlijk voor de opmaak van de taxikaarten moeten worden bezorgd:
  • een kopie van het testrapport van de taxameter
  • kopieën van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart)
  • de originele prints van de dienststaat, het vervoerbewijs van een testrit en het controlerapport

Afhandeling

 • De vergunning kan slechts afgegeven worden aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het voertuig of van de voertuigen of die erover beschikt bij een contract van verkoop op afbetaling of leasingovereenkomst. Wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder van de rechtspersoon voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijke persoon om houder te worden van de vergunning en dit gedurende de hele duur van de exploitatie.
 • De verhuring door de exploitant onder welke vorm dan ook van het of van de voertuigen aan enigerlei persoon die het of de voertuigen zelf bestuurt of laat besturen is verboden.
 • De vergunning vermeldt:
  • het aantal taxivoertuigen.
  • het aantal reservevoertuigen.
  • de toelating om gebruik te mogen maken van standplaatsen op de openbare weg en van radiotelefonie.
  • de tarieven.
 • Per exploitant wordt er slechts één vergunning afgeleverd. In deze vergunning wordt aan elk voertuig een identificatienummer toegekend, dat slechts eenmaal kan worden toegewezen. Per voertuig wordt één administratieve kaart voorzien waarin aanpassingen, indien nodig, kunnen worden gemaakt.
 • De exploitant is verplicht elke wijziging van adres en woonplaats, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel binnen vijf dagen aan de gemeente te melden.
 • Na de controle van het aanvraagformulier wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen een periode van drie maanden na het indienen van het aanvraagformulier en de nodige bijlagen.

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde taxikaarten aan boord. Eén kaart wordt in het voertuig, rechts onderaan, aan de binnenkant van de achterruit bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor derden. De tweede kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Als het voertuig slechts over twee deuren beschikt, dan wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor de klant. Op de taxikaart staan de gegevens van de vergunning en het voertuig.

Bij stopzetting van de taxi- of verhuurdienst moet je de eerstvolgende werkdag de vergunning en de kaarten inleveren bij de gemeente. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. Dit wordt beschouwd als de dag van definitieve stopzetting.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP