Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je wil exploiteren. De vergunning is voor vijf jaar geldig in heel Vlaanderen.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • straattaxi
  • standplaatstaxi 
  • ceremonieel vervoer 
  • OV-taxi

Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Voor wie

Je hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig uitgerust voor het vervoeren van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Wil je een taxivoertuig besturen, dan heb je een bestuurderspas nodig.

Voorwaarden

Je beschikt over volgende documenten:

  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan drie maanden.
  • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Heeft hij niet het vereiste niveau B1, dan kan hij toch een vergunning krijgen als hij minimaal niveau A2 kan aantonen. Hij krijgt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.
  • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
  • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
  • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …)

Procedure

Je vraagt je vergunning online aan via centaurus2020.vlaanderen.be. Zorg ervoor dat je de nodige documenten digitaal beschikbaar hebt. Je moet deze bij je aanvraag uploaden.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Als exploitant betaal je een jaarlijkse retributie van 250 euro of 350 euro, per voertuig opgenomen in de vergunning, afhankelijk van de ecoscore van het voertuig.

Afhandeling

De vergunning wordt uitgereikt binnen de 45 dagen, vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is verklaard.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP