Gemeente Olen

Ontvoogding

Sinds 1 augustus 2012 voldoet onze gemeente aan de 5 voorwaarden zoals bepaald in het decreet ruimtelijke ordening om zelfstandig vergunningen te mogen verlenen. Dit is het sluitstuk van jarenlange voorbereidingen. Zo beschikt de gemeente over een vergunningen- en plannenregister, een register onbebouwde percelen, een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en een gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Hierdoor krijgt de gemeente meer autonomie om beslissingen te nemen over stedenbouwkundige vergunnings- of verkavelingsaanvragen. De belangrijkste nieuwigheid is dat het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar over vergunningsaanvragen niet langer noodzakelijk is waardoor de behandelingstermijn vaak maximum 75 dagen is. Voordien bedroeg deze termijn 105 dagen. De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar zal deze adviserende taak voortaan waarnemen. Vooraleer het college een beslissing neemt over een aanvraag, zal deze gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een gemotiveerd verslag opmaken. Dit verslag maakt deel uit van de uiteindelijke beslissing.

Deze verhoging van de gemeentelijke autonomie impliceert dat de verantwoordelijkheid van het lokale niveau in deze materie niet te onderschatten valt. De beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen zal echter niet soepeler zijn als voordien. Dankzij ruimtelijke uitvoeringsplannen of verordeningen bestaat er immers nog steeds een toetskader.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP