Gemeente Olen

Permanente bewoning in weekendverblijven

Aanvragen met betrekking tot permanente bewoning in weekendverblijven.

Procedure

Stap 1: informeren/waarschuwen

  • Bij elke nieuwe inschrijving in een weekendverblijf moet de aanvrager een formulier ondertekenen, waarbij hij erkent dat hij een stedenbouwkundig misdrijf begaat.

Stap 2: effectieve permanente bewoning is stakingsbevel

  • Nieuwe inschrijvingen in weekendverblijven worden doorgestuurd naar Mens en Ruimte en de politiezone Neteland. Mens en Ruimte start een dossier stedenbouwkundig misdrijf op, de lokale politie doet de nodige vaststellingen (ook van eventuele bouwovertredingen) en vaardigt in geval van permanente bewoning een stakingsbevel uit. 
  • De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigt het stakingsbevel op straffe van verval binnen de 8 dagen na de kennisgeving van het proces-verbaal.

Stap 3: controle na melding of 3 maanden na bekrachtiging

  • Bij melding van stopzetting van het wederrechtelijk gebruik controleert de verbalisant ter plaatse of de permanente bewoning effectief is beëindigd en stelt een navolgend proces-verbaal op.
  • Bij gebrek aan een dergelijke melding binnen 3 maanden na bekrachtiging van het stakingsbevel, legt de verbalisant een plaatsbezoek af en stelt op grond van zijn bevindingen een navolgend proces-verbaal op. In geval van voortzetting van de permanente bewoning constateert de verbalisant de doorbreking van het bekrachtigd stakingsbevel en legt een nieuw stakingsbevel op.

Stap 4: opleggen administratieve boete

  • Er wordt een administratieve boete van 5.000 euro opgelegd aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigd bevel tot staking.

Stap 5: controle na melding of 6 maanden na bekrachtiging initieel stakingsbevel

  • Bij melding van stopzetting van het wederrechtelijk gebruik controleert de verbalisant ter plaatse of de permanente bewoning effectief is beëindigd en stelt een navolgend proces-verbaal op.
  • Wanneer 6 maanden na bekrachtiging van het initiële stakingsbevel betrokkenen niet hebben gemeld dat de permanente bewoning werd stopgezet, wordt opnieuw een plaatsbezoek afgelegd om het gebruik te controleren. De verbalisant schrijft een navolgend proces-verbaal, stelt in geval van voortzetting de tweede doorbreking vast en vaardigt een nieuw stakingsbevel uit.
  • Bij vaststelling van een tweede doorbreking worden opnieuw geldboetes aan de deelnemers van het misdrijf opgelegd.

Stap 6: opmaak herstelvordering of toepassing van art. 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet

  • Bij volgehouden permanente bewoning na vaststelling van twee doorbrekingen en het opleggen van administratieve geldboetes, wordt de opmaak van een herstelvordering (art. 6.1.41 t.e.m. 6.1.44 Codex) overwogen die de terugkeer naar een legale situatie op het perceel beoogt.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP