Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Afstandsregels

Aardgasvervoerinstallaties

Wanneer je gaat bouwen langs een aardgasleiding, zal je rekening moeten houden met de opgelegde voorwaarden. Je mag geen constructies (ook geen tuinhuisjes, garages, zwembaden, vijvers,...) voorzien binnen de 5 meter aan weerszijden van de aardgasleiding. Ook de septische put en de regenwaterput moeten zich buiten deze 5 meter zone bevinden.

De uitvoerder is verplicht om schriftelijk contact op te nemen met de exploitant van de aardgasleiding vooraleer hij begint te werken. Ook het planten van bomen en struiken is vastgelegd in een lijst. Tenslotte vloeit er ook nog een erfdienstbaarheid uit voort. Dit wil zeggen dat de exploitanten op elk ogenblik hun installaties moeten kunnen bereiken.

Albertkanaal en kanaal Bocholt-Herentals

Wanneer je wil gaan bouwen langs het kanaal moet je in principe een afstand van 35 meter bewaren van de kruin van dit kanaal. Langs brugopritten moet je 10 meter vrijlaten voor verhogingen en verplaatsingen. Het Albertkanaal is een ruwwaterbron voor een belangrijke drinkwatermaatschappij. Daarom is de waterkwaliteit van de lozingen een belangrijk aandachtspunt. Deze maatschappij legt je op dat je je huishoudelijk afvalwater niet direct of indirect mag lozen.

Autosnelwegen

Ga je bouwen langs een autosnelweg, dan zal je rekening moeten houden met de voorwaarden die het Agentschap Wegen en Verkeer je oplegt. Je zal langs de autosnelweg een vrije strook van 30 meter moeten vrijlaten vanaf de grens van het domein van de autosnelweg. De grens van het domein van de autosnelweg is de achterkant van de gracht plus 1 meter.

Erfdienstbaarheden (servitudes)

Wanneer er op je perceel een erfdienstbaarheid rust dan moet je dit gedogen en mag je de erfdienstbaarheid niet bemoeilijken of wijzigen. Gebouwen of constructies plaats je op minstens 3 meter van de erfdienstbaarheid.

Gewestwegen

Gewestwegen vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Voor alle werken langs een gewestweg zal de gemeente het advies van de afdeling Wegen en Verkeer vragen. Deze afdeling bepaalt de vastgestelde afstanden ten opzichte van de bestaande as van de gewestweg. Maar als algemene richtlijn geldt dat de constructie mag gezet worden op minstens 8 meter uit de rooilijn. Voor het plaatsen van een overwelving, voor het verharden van de oprit (gedeelte tussen rijweg en fietspad) of voor alle werken op het openbaar gewestdomein moet je telkens een afzonderlijke vergunning aanvragen.

In de omgeving van een hoogspanningslijn

Wanneer je gaat bouwen in de buurt van een hoogspanningslijn zal je je strikt moeten houden aan de veiligheidsafstanden opgelegd door Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Geen enkele persoon, voorwerp of deel van een voorwerp mag de geleiders dichter naderen dan de opgegeven veiligheidsafstand. Door te dicht te komen, zelfs zonder de geleider aan te raken, zou immers een overslag met steekvlam kunnen ontstaan.

Onbevaarbare waterlopen

Om het beheer van onbevaarbare waterlopen mogelijk te maken en om de waterkwaliteit te beschermen, gelden er nabij onbevaarbare waterlopen een aantal belangrijke afstandsregels:

  • de 5-meter zone: de zone van 5 meter langs beide zijden van de waterloop is een openbare erfdienstbaarheid. Binnen deze zone mag je geen hindernissen plaatsen en moet je doorgang verlenen aan personeel en materiaal, zodat de ruimingswerken goed kunnen verlopen. Bemesting binnen de zone van 5 meter is verboden;
  • de 1-meter zone: het is verboden om binnen een zone van 1 meter langs de waterloop grondbewerkingen uit te voeren of bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
  • op een afstand tussen 0,75 en 1 meter mag je omheiningen plaatsen met een maximale hoogte van 1,5 meter. Afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5-meter zone verwijderbaar zijn;
  • naaldbomen (ook coniferen) mag je niet aanplanten binnen een zone van 6 meter van de waterloop. Onder deze bomen komt minder begroeiing waardoor de kans op afkalving van de oevers toeneemt. Bovendien werken naaldbomen verzuring en verdroging van de bodem in de hand.

Perceelgrenzen

 Niet gemene muren (van woningen, garages, tuinhuisjes,...) moeten een afstand van minimaal 3 meter bewaren ten opzichte van de zijdelingse perceelgrenzen. Uitzonderingen op deze regel vind je meestal terug in de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling. Je kan ook terecht op bij Omgeving voor meer gedetailleerde vragen hierover. Er bestaan ook afstandsregels voor het plaatsen van tuinbergingen en garages, het aanleggen van terrassen, het planten van een haag en hoge bomen,...

Pijpleidingen voor het vervoer van industriële gassen

Ga je bouwen langs een pijpleiding die industriële gassen vervoert, dan zal je altijd moeten overleggen met de exploitant van de pijpleiding. Algemeen kan je stellen dat je de stabiliteit van de ondergrond binnen de beschermde zone niet in gevaar mag brengen. Met 'beschermde zone' bedoelt men de zone binnen de 15 meter aan weerszijden van de pijpleiding.

Rond de pijpleiding is er een voorbehouden zone waarin het oprichten van gebouwen of het planten van diepgewortelde bomen verboden zijn. De voorbehouden zone is afhankelijk van de diameter van de leiding. Je zal de werkmethode, de plannen en een gedetailleerde planning ter goedkeuring moeten voorleggen. Zonder goedkeuring kan je niet starten met de werkzaamheden. Alle nodige maatregelen die voortvloeien uit bijkomend overleg zijn steeds ten laste van de aanvrager.

Spoorwegen

Ga je bouwen langs een spoorweg of in de buurt van een spoorweg, dan zal de NMBS je aanvraag steeds adviseren. Je mag nooit zonder schriftelijke toestemming van de NMBS constructies of gebouwen optrekken op minder dan 2,5 meter van de vrije rand van de spoorweg en op minder dan 6 meter bomen planten. Op minder dan 20 meter van de vrije rand mag je geen brandbare stoffen stapelen. Binnen een ruimte van 20 meter, gemeten van de vrije rand, mag je geen dakbedekkingen van stro bouwen of andere brand- of ontvlambare stoffen. Als bouwheer moet je steeds mandichte afsluitingen zonder poortje plaatsen langs het spoorwegdomein.

Voetwegen

Voetwegen zijn smalle wegen van soms maar 1 meter breed. Ze hebben een openbaar karakter. De bedding behoort gewoonlijk toe aan aangelanden. De voetwegen zijn aangeduid in de atlas van de buurtwegen (1841). Ga je bouwen langs zo'n officiële voetweg, dan moet je een afstand van 3 meter bewaren.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP