Gemeente Olen

Waterlopen

Om het beheer van onbevaarbare waterlopen mogelijk te maken en om de waterkwaliteit te beschermen, gelden er nabij onbevaarbare waterlopen een aantal belangrijke afstandsregels:

  • de 5-meter zone: de zone van 5 meter langs beide zijden van de waterloop is een openbare erfdienstbaarheid. Binnen deze zone mag je geen hindernissen plaatsen en moet je doorgang verlenen aan personeel en materiaal, zodat de ruimingswerken goed kunnen verlopen. Bemesting binnen de zone van 5 meter is verboden;
  • de 1-meter zone: het is verboden om binnen een zone van 1 meter langs de waterloop grondbewerkingen uit te voeren of bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
  • op een afstand tussen 0,75 en 1 meter mag je omheiningen plaatsen met een maximale hoogte van 1,5 meter. Afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5-meter zone verwijderbaar zijn;
  • naaldbomen (ook coniferen) mag je niet aanplanten binnen een zone van 6 meter van de waterloop. Onder deze bomen komt minder begroeiing waardoor de kans op afkalving van de oevers toeneemt. Bovendien werken naaldbomen verzuring en verdroging van de bodem in de hand.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

LCP