Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Uitbatingsvergunning

Een uitbatingsvergunning is een vergunning die aan de exploitant het recht verleent op het
aangeduide adres een zaak uit te baten.

Voor wie

Horecazaak

Elke uitbater van een horecazaak moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een zaak een uitbatingsvergunning aanvragen. De vergunning bevestigt dat je goedkeuring hebt om een zaak uit te baten. De vergunning vermeldt het sluitingsuur en de toestemming om alcoholische dranken te schenken. 

Andere inrichtingen

Ook voor het uitbaten van een nachtwinkel, telecomwinkel, CBD-winkel, handcarwash, massagesalon, seksinrichting of sishabar heb je een uitbatingsvergunning nodig.

Wil je een kansspel plaatsen in je horecazaak?

In de wetgeving op de kansspelen kunnen drankgelegenheden een vergunning C vragen voor het uitbaten van kansspelen. Je vraagt deze vergunning aan bij de Kansspelcommissie.

Bij je aanvraag voeg je een attest van de burgemeester toe. De burgemeester verklaart via dit attest dat je drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. je vraagt dit attest aan via de aanvraag voor een uitbatingsvergunning.

Je hebt geen exploitatievergunning nodig voor het uitbaten van een occasionele of een reizende horecazaak. Een occasionele horecazaak wordt ten hoogste 30 kalenderdagen per jaar uitgebaat en vooraf als dusdanig aangegeven. Een reizende horecazaak wordt uitgebaat in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, ook in (kermis)kramen, loodsen, tenten of andere inrichtingen, die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht.

Voorwaarden

De exploitatievergunning kan enkel worden toegekend mits cumulatief is voldaan aan volgende voorwaarden:

 • voldoen aan de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en haar uitvoeringsbesluiten in dergelijke gevallen
 • voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften
 • een positieve beoordeling van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust krijgen: een positieve beoordeling van onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horecazaak en van naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen
 • voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis) en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
 • indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken: voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Voor deze zaken geldt de exploitatievergunning tevens als drankvergunning.

Procedure

Je laat eerst een brandpreventieonderzoek uitvoeren in je zaak. Registreer je zaak op het preventieportaal van Brandweer zone Kempen, vul de nodige gegevens in en vraag een controle aan.

Daarna vraag je de vergunning online aan. Zorg ervoor dat je zeker volgende documenten bij de aanvraag voegt:

 • Kopie van de identiteitskaart van de uitbater/zaakvoerder en alle vertegenwoordigers van de vennootschap
 • Kopie van het uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden (of een gelijkaardig uittreksel uit het strafregister indien de uitbater niet de Belgische nationaliteit heeft)
 • Kopie van de statuten vennootschap gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
 • Kopie van de huurovereenkomst (indien van toepassing)
 • Verzekeringsattest Objectieve Aansprakelijkheid: Restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de toegankelijke oppervlakte ten minste 50 m² bedraagt (ook openluchtinrichtingen zoals terrassen zijn hierin begrepen)
 • Keuringsattest brandpreventieonderzoek
 • Bewijs van aangifte FAVV (indien van toepassing)

Wil je gegiste en/of sterke dranken schenken, duid dit dan aan in je aanvraag. De exploitatievergunning geldt dan ook als drankvergunning.

Wil je een kansspel plaatsen in je horecazaak, duid dit aan in je aanvraag. Je hebt een vergunning C nodig voor het uitbaten van kansspelen. Je vraagt deze vergunning aan bij de Kansspelcommissie. Bij je aanvraag moet je een attest van de burgemeester toevoegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat je drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid. 

Nadat de aanvraag voor een exploitatievergunning is ingediend en alle documenten zijn afgeleverd, worden volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • controle brandveiligheid op basis van het verslag van het brandpreventieonderzoek
 • onderzoek door de politie naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horecazaak en van naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen
 • controle moraliteit van de uitbater(s)
 • controle hygiëne
 • controle omgevingsvergunning

Afhandeling

De aanvraag voor de exploitatievergunning doe je best twee maanden voor je je zaak wil openen. De dienst omgeving onderzoekt je aanvraag en neemt contact met je op als dat nodig is. Na het onderzoek ontvang je de vergunning.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP