Gemeente Olen

Erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen

Olen kent een bruisende verenigingsleven en het gemeentebestuur wil deze verenigingen zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom kunnen socio-culturele verenigingen onder bepaalde voorwaarden subsidies van het lokaal bestuur ontvangen. Je leest hierover meer in het onderstaande reglement.

Voor wie

De erkende socio-culturele verenigingen, die hoofdzakelijk in Olen activiteiten uitoefenen en die behoren tot één van de volgende gebieden:

 • amateurkunstbeoefening
 • volksontwikkelingswerk
 • culturele vrijetijdsbesteding

Voorwaarden

Om als socio-culturele vereniging erkend te worden en te blijven, moet de vereniging voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

 • op regelmatige basis voor de leden of voor een ruimer publiek activiteiten organiseren die zich richten op ontspanning, vorming, informatie of kunstbeoefening in groepsverband
 • geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben
 • de administratieve zetel in Olen hebben
 • geleid worden door een bestuur dat uit minstens drie leden bestaat en waarvan minstens de helft van de bestuursleden in Olen woont
 • minstens één jaar actieve socio-culturele werking ontplooid hebben
 • de actieve socio-culturele werking hoofdzakelijk op het grondgebied van de gemeente Olen ontplooien

Procedure

De erkenning wordt door de vereniging eenmalig aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De erkenning wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Eens de vereniging erkend is, blijft ze ook erkend op voorwaarde dat ze blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. 

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten zitten:

 • de statuten of, als die er niet zijn, een ander document, waaruit de oprichting en de doelstellingen of de werking van de vereniging blijkt
 • de lijst van de bestuursleden (minimum drie personen) met hun naam en adres
 • een beknopt verslag van het eerste werkingsjaar waaruit de actieve socio-culturele werking blijkt

Eens een vereniging erkend is, ontvangt de vereniging jaarlijks de nodige documenten om de werkingssubsidies aan te vragen.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van toekende punten voor de eigen werking. Meer informatie hierover vind je in het reglement onderaan deze pagina.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt, na advies van de gemeentelijke cultuurraad, over de erkenning.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP