Gemeente Olen

Werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen

Socioculturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een werkingssubsidie als ze erkend zijn als Olense vereniging. Deze erkenning vraag je éénmalig aan en herbevestig je jaarlijks.

Voor wie

De erkende socioculturele verenigingen die hoofdzakelijk in Olen activiteiten uitoefenen en behoren tot één van de volgende categorieën:

  • amateurkunstbeoefening;
  • volksontwikkelingswerk;
  • culturele vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden

De socioculturele vereniging moet erkend zijn volgens het reglement houdende erkenning van Olense jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen en vierdepijlerinitiatieven.

Verenigingen die via een andere gemeentelijke weg werkingssubsidies ontvangen (zoals via andere vrijetijdssectoren als Jeugd en Sport) of werkingssubsidies van een andere gemeente ontvangen, kunnen geen subsidies meer krijgen in het kader van dit reglement.

Verenigingen voor wie in de gemeentelijke begroting werkingssubsidies op naam zijn ingeschreven komen ook niet in aanmerking voor subsidies in het kader van dit reglement.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij Vrije Tijd via het daartoe bestemde aanvraagformulier. De verenigingen die erkend zijn, ontvangen in de loop van november het aanvraagformulier van Vrije Tijd.

Het indienen van het subsidiedossier moet gebeuren voor 31 januari volgend op het kalenderjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van het voorbije kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van toegekende punten voor de eigen werking. Meer informatie hierover vind je in het reglement onderaan deze pagina.

Afhandeling

De aanvragen worden behandeld en de bewijsstukken worden gecontroleerd door Vrije Tijd. Twijfelgevallen of niet eenduidige zaken worden behandeld in overleg met de cultuurraad.

Het college van burgemeester en schepenen betaalt de basis- en werkingssubsidies uit zodra de gemeentelijke begroting uitvoerbaar is, uiterlijk in de maand juni die volgt op het einde van het opgevraagde kalenderjaar.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP