Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen

Socioculturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een werkingssubsidie als ze erkend zijn als Olense vereniging. Deze erkenning vraag je eenmalig aan en herbevestig je jaarlijks.

Voor wie

De erkende socioculturele verenigingen die hoofdzakelijk in Olen activiteiten uitoefenen en behoren tot één van de volgende categorieën:

  • amateurkunstbeoefening
  • volksontwikkelingswerk
  • culturele vrijetijdsbesteding

Voorwaarden

De socioculturele vereniging moet erkend zijn volgens het reglement houdende erkenning van Olense jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen en vierdepijlerinitiatieven.

Verenigingen die via een andere gemeentelijke weg werkingssubsidies ontvangen (zoals via andere vrijetijdssectoren als Jeugd en Sport) of werkingssubsidies van een andere gemeente ontvangen, kunnen geen subsidies meer krijgen in het kader van dit reglement.

Verenigingen voor wie in de gemeentelijke begroting werkingssubsidies op naam zijn ingeschreven komen ook niet in aanmerking voor subsidies in het kader van dit reglement.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij Vrije Tijd via het daartoe bestemde aanvraagformulier. De verenigingen die erkend zijn, ontvangen in de loop van november het aanvraagformulier van Vrije Tijd.

Het indienen van het subsidiedossier moet gebeuren voor 31 januari volgend op het kalenderjaar waarop de subsidies betrekking hebben. De subsidies worden toegekend op basis van het voorbije kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bedrag

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van toegekende punten voor de eigen werking. Meer informatie hierover vind je in het reglement onderaan deze pagina.

Afhandeling

De controle van de bewijsstukken en de berekening van de subsidies gebeurt door Vrije Tijd.

Twijfelgevallen en niet-eenduidige zaken worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan hierbij advies vragen aan de vrijetijdsraad. In andere gevallen krijgt het college een verslag van de berekening ter kennisname voorgelegd.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP