Gemeente Olen

Meldingen, klachten en suggesties

Meldingen en suggesties

 • Ligt er een riooldeksel los?
 • Rijdt het verkeer in je straat te snel?
 • Heb je een sluikstort ontdekt?
 • Woekert een struik over het voetpad?
 • ...

Kortom, zijn er ergens problemen op het openbaar domein? Dan kan je dit aan de gemeente doorgeven als melding. Ook suggesties voor de gemeente kan je zo doorgeven. 

Klachten

De gemeente streeft naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van vragen en dossiers. Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Daarom heeft de gemeente een procedure ontwikkeld om je klacht vlot en discreet te behandelen. 

Een klacht is "een manifest uiting van ongenoegen over een product, dienst, prestatie of handeling van het gemeentebestuur of het achterwege blijven ervan".

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten of niet uitvoeren van een handeling of prestatie
 • een beslissing genomen door een medewerker van het bestuur
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze door de administratie
 • het afwijken van de vastgestelde timing door de administratie
 • gedragingen gesteld door een personeelslid of dienst van het lokaal bestuur die niet stroken met de deontologische code van het bestuur

Volgende zaken zijn geen klachten:

 • vragen of informatie, meldingen of suggesties
 • verzoeken tot inzage in bestuursdocumenten
 • scheldpartijen
 • klachten waarbij de klager anoniem blijft
 • bezwaarschriften inzake belastingen, ruimtelijke ordening,...
 • klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke of administratieve procedure
 • klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is
 • klachten over regelgeving, (al dan niet) gevoerd beleid, beleidsvoornemens of -verklaringen
 • werking of beslissingen van de politieke instellingen
 • klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor al eerder een klacht werd ingediend die al werd behandeld in overeenstemming met de procedure van het reglement inzake de behandelingen van meldingen en klachten

Voorwaarden

Bezorg ons steeds je naam, adres en telefoonnummer. Anonieme meldingen worden niet behandeld. Je gegevens zijn enkel voor intern gebruik.

Procedure

Meldingen, suggesties of klachten kan je op verschillende manieren melden:

 • via het e-loket
 • via de gemeentelijke app
 • via info@olen.be
 • per brief of via de papieren signaalkaart die je kunt afhalen in een van de gemeentelijke locaties

Elke melding, klacht of suggestie wordt in een opvolgingsprogramma geregistreerd. Dat maakt het voor het bestuur gemakkelijk om de meldingen te verwerken, op te volgen en te behandelen.

Afhandeling

Sommige dingen zijn eenvoudig en snel te verhelpen. Andere meldingen vragen een oplossing op lange termijn. Soms heeft de behandelende dienst de nodige materialen in voorraad, soms moeten deze worden aangekocht. Voor sommige dossiers moet er overleg gepleegd worden met andere partijen, zoals de politie, Aquafin, IOK of derden. Bovendien heeft de melder niet altijd gelijk. Niet alle suggesties zijn haalbaar, voor sommige problemen bestaat geen afdoende oplossing. Toch verdient elke melding een onderzoek, een beslissing en een antwoord. 

Wekelijks neemt het schepencollege de meldingen door en beslist het jouw verzoek uit te laten voeren door de eigen diensten, over te maken aan een derde partij of motiveert waarom het niet ingaat op je verzoek,… Zo krijg je altijd een antwoord, positief of negatief, op jouw verzoek.

Uitzonderingen

LCP