Gemeente Olen

Verhuurvoertuig met bestuurder, vergunning

Diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn alle bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder waarbij het niet gaat om geregeld vervoer of een taxidienst. Het voertuig mag maximaal negen personen bevatten, de bestuurder inbegrepen. Om deze activiteit uit te voeren, moet je over een vergunning beschikken.

Voor wie

Voor elke persoon of vennootschap die ofwel eigenaar is van het voertuig, hetzij er de beschikking over heeft door een contract of aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

Procedure

De voorwaarden voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder zijn de volgende: 

 • het voertuig dat ingezet wordt voor de exploitatie van een dienst, moet een luxueusvoertuig zijn en het door het cliënteel vereiste comfort en accessoires bieden aan passagiers;
 • het voertuig moet periodiek geschouwd worden ten einde na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden;
 • elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register, dat gehouden wordt op de zetel van de onderneming en waarin de datum en het uur van de bestelling voorkomen alsook het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dit register dient gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikname ervan, op de zetel van de onderneming te worden bewaard;
 • het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst, waarvan een exemplaar zich op de zetel van de onderneming bevindt, en een kopie aan boord van het voertuig;
 • wanneer de ondertekening van de overeenkomst voorafgaat aan het instappen van de klant, of waarvan het origineel zich aan boord van het voertuig bevindt, in de andere gevallen. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de persoon voor een duur van ten minste drie uren;
 • het voertuig mag zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan, indien het niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is;
 • het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan;
 • de voertuigen moeten vooraan en achteraan voorzien zijn van een herkenningsteken;
 • de aanvrager dient voor het verkrijgen van dit herkenningsteken de vergunning en een uittreksel uit het handelsregister voor te leggen, waaruit blijkt dat hij ingeschreven werd als exploitant van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder;
 • kentekens die kenmerkend zijn voor als taxi ingezette voertuigen of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden;
 • het voertuig mag niet uitgerust zijn met een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding, zoals bedoeld in artikel 1, 4°, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving;
 • de exploitanten mogen voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder geen reclame maken onder de benaming ‘taxi’ of onder een motto waarin aan dit woord wordt herinnerd.

Bedrag

De vergunning kost 250 euro per ingeschreven voertuig.  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Afhandeling

 • de vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen;
 • er kan slechts één vergunning afgeleverd worden per exploitant;
 • de vergunning wordt afgegeven aan elke natuurlijke of rechtspersoon die erom verzoekt;
 • de vergunning omvat minstens één voertuig en vermeldt het aantal voertuigen waarvoor ze is afgeleverd;
 • wanneer de vergunning aan een rechtspersoon wordt afgegeven, moet de zaakvoerder voldoen aan de voorwaarden opgelegd aan een natuurlijk persoon om houder te worden van de vergunning, en dit gedurende de hele duur van de exploitatie.
 • na de controle van het aanvraagformulier wordt de aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
 • het college van burgemeester en schepenen beslist binnen een periode van drie maanden na het indienen van het aanvraagformulier en de nodige bijlagen.
 • de vergunning vermeldt het aantal voertuigen.
 • in de vergunning wordt er aan elk toegelaten voertuig een identificatienummer toegekend. Dat nummer bestaat uit vier cijfers. Elk identificatienummer kan slechts eenmaal toegewezen worden. Elke vergunning geeft een opsomming van de gegeven identificatienummers.
 • ieder toegelaten voertuig krijgt een kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder. Deze kaart wordt in het voertuig bewaard.
 • de vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • de duur van de vergunning is vijf jaar.

Bij stopzetting van de verhuurdienst moet je de eerstvolgende werkdag de vergunning en de kaarten inleveren bij de gemeente. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. Dit wordt beschouwd als de dag van definitieve stopzetting.

Elk voertuig in dienst heeft leesbaar van buiten uit twee geplastificeerde herkenningstekens aan boord. Die worden in het voertuig bevestigd rechts bovenaan, zowel aan de voorruit als aan de achterruit.

Openingsuren & contact

Mens en Ruimte

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
mens.ruimte@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP