Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor aankopen natuurgebied door natuurvereniging

Het lokaal bestuur geeft subsidies aan natuurverenigingen voor het aankopen van gronden voor het inrichten en beheren van natuurgebieden. De aankoop van natuurterreinen, met de daaraan verbonden beschermings- en beheersmaatregelen, is een eenvoudige en efficiënte manier om waardevolle natuur te beschermen en van een duurzaam beheer te voorzien.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

  • een uittreksel uit het kadaster met de kadastrale omschrijving van de betreffende gronden
  • een kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
  • een opgave van de oppervlakte en de aankoopsom inclusief kosten
  • een opgave van de geplande beheerswerken en alle mogelijke inlichtingen ter motivatie van de aankoop
  • een ontwerpakte

Bij de aankoop van de gronden stelt de vereniging alle nodige bewijsstukken van de aankoop ter beschikking van het college van burgemeester en schepenen. De bestemming en het gebruik van de verworven gronden moet uitdrukkelijk in de aankoopakte omschreven worden.

Bedrag

De toelage bedraagt 40% van de aankoopprijs, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Het bedrag is beperkt tot het voorziene krediet in de begroting.

Afhandeling

Het lokaal bestuur ontvangt op regelmatige tijdstippen een lijst met de positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden een vooraf ingevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van een maand na verzending ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de bijkomende gemeentelijke premie toegekend. Het formulier wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of afgegeven.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP