Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor aankopen natuurgebied door natuurvereniging

Het lokaal bestuur geeft subsidies aan natuurverenigingen voor het aankopen van gronden voor het inrichten en beheren van natuurgebieden. De aankoop van natuurterreinen, met de daaraan verbonden beschermings- en beheersmaatregelen, is een eenvoudige en efficiënte manier om waardevolle natuur te beschermen en van een duurzaam beheer te voorzien.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

  • een uittreksel uit het kadaster met de kadastrale omschrijving van de betreffende gronden
  • een kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
  • een opgave van de oppervlakte en de aankoopsom inclusief kosten
  • een opgave van de geplande beheerswerken en alle mogelijke inlichtingen ter motivatie van de aankoop
  • een ontwerpakte

Bij de aankoop van de gronden stelt de vereniging alle nodige bewijsstukken van de aankoop ter beschikking van het college van burgemeester en schepenen. De bestemming en het gebruik van de verworven gronden moet uitdrukkelijk in de aankoopakte omschreven worden.

Bedrag

De toelage bedraagt 40% van de aankoopprijs, vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Het bedrag is beperkt tot het voorziene krediet in de begroting.

Afhandeling

Het lokaal bestuur ontvangt op regelmatige tijdstippen een lijst met de positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden een vooraf ingevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van een maand na verzending ondertekend wordt terugbezorgd, wordt de bijkomende gemeentelijke premie toegekend. Het formulier wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of afgegeven.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP