Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor aanplanten of onderhouden van kleine landschapselementen

Een klein landschapselement is een lijnvormige beplanting zoals hagen, houtkanten en (knot)bomenrijen die bestaan uit streekeigen boom- of struiksoorten, hoogstammige fruitbomen en drinkpoelen voor vee.

Opgelet: deze aanvraag is enkel geldig voor niet-landbouwers. Landbouwers kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) terecht voor een subsidie. In de subsidie van de VLM is de subsidie van de gemeente inbegrepen.

Voorwaarden

 • de beplantingen of poel moeten aangebracht worden in agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied met uitzondering van erven waar woningen of bedrijfsgebouwen ingeplant zijn;
 • de beplantingen moeten gebeuren op de wettelijke afstand van de perceelsgrens en de aanplanting of de poel moet gedurende minimum 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan;
 • de aanvrager zorgt voor de instandhouding van de aanplant of poel. Hij staat onder andere in voor de vrijwaring tegen vraat door wild of vee en de vervanging van afgestorven exemplaren in het eerstvolgende plantseizoen.

Procedure

Je dient je aanvraag in voor de aanvang van de werken bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag bevat:

 • naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager;
 • kaart met ligging van het perceel en bijhorende kadastrale gegevens;
 • lokalisatie van de aanplantingen op de kaart;
 • omschrijving van de aard van de voorgenomen werken met vermelding van:
 • aanleg of onderhoud;
 • haag/houtkant/hoogstammenbomenrij/poel;
 • lengte/aantallen/plantafstanden/soorten en samenstelling/afmetingen van het plantgoed/...;
 • voor poelen: oppervlakte, diepte, volume van de uitdieping;
 • voorgenomen periode van uitvoering;
 • een becijfering van de toelage zoals hierboven uitgelegd.

Het college kan de aanvraag weigeren omwille van natuur- of landschapsredenen of als de staat van het object door het college ongewenst geacht wordt.

Bedrag

Subsidie voor aanplantingen

 • haag of houtkant:
  • 50 eurocent per plant;
  • de aanplant moet een lengte van minimum 50 m hebben;
  • de plantafstand in een haag is 0,3 tot 0,5 meter en 1 m in houtkanten;
  • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm (bosgoed);
 • bomenrij:
  • 10 euro per plant bij minimum 10 exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van 8-10 cm;
  • 2,48 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten;
 • veedrinkpoel:
  • 5 euro/m³;
  • de poel moet ter hoogte van het maaiveld een oppervlakte van minimaal 40 m² hebben en voldoende diep zijn om het jaar door water te bevatten.

Subsidie voor onderhoud

 • onderhoudssnoei van een haag met een lengte van min. 50 meter:
  • 50 eurocent per lopende meter (om de twee jaar toekenbaar);
 • onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van min. 50 meter:
  • 1,50 euro per lopende meter (om de vijf jaar toekenbaar);
 • knotten van een knotbomenrij:
  • 7,50 euro per boom (om de vijf jaar of meer toekenbaar);
 • heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel teneinde het jaar rond water te bevatten:
  • 5 euro per m³.

De subsidie kan maximaal 250 euro bedragen.

Afhandeling

 • Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen.
 • Binnen de 9 maanden moet je voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt een aanvraag tot betaling gevoegd. Indien dit niet binnen de 9 gebeurt vervalt de toelage. 
 • Het plantgoed wordt gecontroleerd. Indien de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd kan de toelage verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
 • De toelage kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging niet tot uitgroei komt of de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP