Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) parkgebied Ven

Enerzijds in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en anderzijds op vraag van voormalig tuincentrum ‘Sterckx’ om een oplossing uit te werken voor de zonevreemde en onvergunde toestand kwam het gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan parkgebied Ven tot stand.

 Dit RUP streeft een aantal doelstellingen na:

  • rechtszekerheid bieden voor de zonevreemde woningen en bedrijven langs de Koning Boudewijnlaan;
  • de historische dries langs het Ven vrijwaren van bebouwing;
  • het parkgebied door laten dringen tot het centrum en meer toegankelijk maken om zo de groene gordel rond het centrum te versterken.

Om de ruimtelijke balans tussen woonzone en groenzone in evenwicht te houden was het noodzakelijk om een aantal percelen te herbestemmen van woonzone naar groenzone. De gemeente ging over tot aankoop van deze betrokken gronden. Momenteel werkt het bestuur aan plannen om het parkgebied waartoe deze percelen behoren, in te richten.

De deputatie keurde op 18 juni 2009 het RUP goed. Deze beslissing verscheen op 14 augustus 2009 in het Belgisch staatsblad. 

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP