Gemeente Olen

Openbaarheid van bestuur

Elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit heet openbaarheid van bestuur.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van het lokaal bestuur openbaar. Hierop zijn echter uitzonderingen:

 • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister;
 • dossiers over personen en personeel;
 • een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij er een openbaar onderzoek lopende is;
 • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden zoals onredelijkheid, te vaag geformuleerd en wettelijke bepalingen.

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af of onvolledig is, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.

Voorwaarden

 • een aanvraag doe je schriftelijk:
  • per e-mail naar communicatie@olen.be
  • per brief naar lokaal bestuur Olen, Communicatie, Dorp 1, 2250 Olen
 • vermeld altijd je naam, volledig adres en een telefoonnummer en in welk document je inzage wenst.

Procedure

 • Communicatie registreert je aanvraag in het register openbaarheid van bestuur;
 • daarna krijg je binnen de 15 kalenderdagen een antwoord.

Bedrag

Digitale kopieën zijn gratis.

Voor kopieën op papier betaal je een bijdrage volgens het retributiereglement op het nemen van kopieën in het kader van openbaarheid van bestuur.

LCP