Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt randvoorwaarden op voor wonen

In aansluiting op de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wenste het lokaal bestuur om een globaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken om vorm te geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen. De toenemende vraag naar meergezinswoningen vormde een belangrijke aanleiding om dit gemeentelijk RUP op te maken. Te meer omdat het behoud van het landelijke karakter een belangrijk streefdoel blijft. Dit RUP bakent duidelijk de gebieden af waar verdichting wel wenselijk is. Daarnaast behandelt het RUP de uitwerking van een aantal gebiedsgerichte projecten die een sleutelfunctie vervullen voor de verdere ontwikkeling van de kernen.

Omdat het deelgebied Schambraken om procedurele redenen niet goedgekeurd werd, werd de procedure voor de goedkeuring van dit deelplan hernomen.

De deputatie keurde dit plan op 31 augustus 2012 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 25 oktober 2012.

Het RUP is in herziening gesteld

Intussen herziet het lokaal bestuur het uitvoeringsplan. De bedoeling is om zo de mogelijkheden voor wonen bij te stellen. 

Het is een trend dat de Olenaar bouwt op kleinere percelen maar toch blijft vasthouden aan een vrijstaande woning. Nu onze ruimte haast op is, moeten we dichter bouwen. De ontwikkelaar gaat op zoek naar creatieve schakelingen van grondgebonden woningen of compactere meergezinswoningen. Tegelijk verwacht het lokaal bestuur dat de ontwikkelaar investeert in een aangename publieke ruimte. Dergelijke innovatieve projecten botsen vaak met de voorschriften van het RUP. Voor deze voorbeeldprojecten zullen de regels flexibeler worden.

Anderzijds rijzen in de kernen de appartementen als paddenstoelen uit de grond. Niet elk gebouw heeft evenveel respect voor het dorpse karakter, maar voldoet wel aan de huidige voorschriften van het RUP. Met de herziening zullen we bijkomende randvoorwaarden opleggen.

De start- en procesnota vertelt wat de bedoeling is van dit RUP en hoe het planproces zal verlopen. In 2018 lagen deze documenten ter inzage. De start- en procesnota, maar ook de contour van het plangebied kan je hier downloaden.  Je kan ook de scopingsnota raadplegen. Hierin zijn de adviezen en inspraakreacties verwerkt. 

Het lokaal bestuur onderkent het belang om de architecturale kenmerken van het dorp en de identiteit van de straat te behouden. In de architectuurstudie, als bijlage, worden de kernkwaliteiten van deze dorpse architectuur omschreven. 

Op dit moment verwerkt het ontwerpbureau het onderzoek en alle input in een voorontwerp. 

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
(langskomen kan enkel op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP