Gemeente Olen

Referentieadres

Je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van een gemeente op basis van je hoofdverblijfplaats. Dit is de plaats waar je het grootste gedeelte van het jaar effectief verblijft. Sommige mensen verblijven wel in België, maar hebben er geen hoofdverblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, rondtrekkende woonwagenbewoners, daklozen,... De wet voorziet dat zij kunnen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters met een referentieadres. Op deze manier zijn zij bereikbaar voor officiële instanties en kunnen ze een beroep blijven doen op hun rechten.

Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Daklozen hebben ook de mogelijkheid om een referentieadres te vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de inschrijving van een andere persoon aanvaardt als referentieadres, verbindt zich ertoe, alle voor de betrokkene bestemde post en alle noodzakelijke administratieve formaliteiten op zijn adres te laten toekomen. Hiervoor mag geen vergoeding worden gevraagd. Op het referentieadres kan geen beslag gelegd worden voor eventuele schulden van de betrokkene.

Zowel de verstrekker van het referentieadres als de begunstigde, kunnen eenzijdig een einde stellen aan het referentieadres. Je moet dan de andere partij en de gemeente van inschrijving schriftelijk in kennis stellen.

Om een referentieadres te kunnen bekomen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

Referentieadres bij het OCMW

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je doet beroep op de hulp- of dienstverlening van het OCMW (de vraag om een referentieadres stellen is voldoende).
 • Je inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon

Je hebt geen adres en behoort tot één van de volgende groepen:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning, geen stacaravan)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • ontwikkelingshelpers en hun gezin
 • personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen
 • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben
 • beschermde getuigen

Illegalen kunnen geen referentieadres krijgen.

Procedure

Referentieadres bij het OCMW

 • Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft.
 • Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist over je aanvraag.
 • Is de beslissing positief, dan krijg je de nodige formulieren waarmee je je kunt laten inschrijven bij de gemeente als hebbende een referentieadres op de zetel van het OCMW.
 • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, moet je je minstens eenmaal per drie maanden aanmelden bij het OCMW.
 • Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW je referentieadres schrappen.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon

 • Neem contact op met de dienst burgerzaken van de gemeente waar je het referentieadres neemt voor een aanvraagformulier tot inschrijving op referentieadres. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door zowel de aanvrager als de verstrekker van het referentieadres.
 • Met dit formulier én een bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet, kom je naar Burgerzaken om je te laten inschrijven.

Bedrag

Een referentieadres aanvragen is gratis in Olen.

Wat meebrengen

 • een bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van een referentieadres:
  • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
  • militairen: attest leger
  • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
  • ontwikkelingshelpers: attest van de hulporganisatie
  • buitenland: attest school of werkgever
  • gebrek aan bestaansmiddelen: attest van het OCMW
  • beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • je identiteitskaart

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP