Gemeente Olen

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Het geeft advies aan het lokaal bestuur over kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk voor kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingsvormen.

Het gemeentebestuur van Olen is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang. Het gemeentebestuur legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang. Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de betrokkenen, zitten in het lokaal overleg vertegenwoordigers van diverse sectoren (opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, sportsector,...), de gebruikers van de opvang (ouders en gezinsbond), het lokaal bestuur en andere belanghebbenden.

Het gemeentebestuur heeft ook de opdracht om te informeren over de opvangmogelijkheden binnen de gemeente: deze opvangdiensten beschikken over een vergunning van Kind&Gezin. Ook andere vormen komen aan bod zoals opvang door scholen, grabbelpas, speelpleinwerking, sportSNACK,...

De samenstelling en interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden door de gemeenteraad vastgelegd. Leden van de gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen en OCMW-raad zijn niet stemgerechtigd.

Openingsuren & contact

Huis van het Kind

LCP