Gemeente Olen

Belastingen, retributies of tarieven en aanvullende gemeentebelastingen

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan personen of firma's die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De opbrengst wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Een retributie of tarief is een som die het lokaal bestuur vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie.

De aanvullende gemeentebelastingen zijn belastingen met als grondslag het bedrag van een meestal ten behoeve van een hogere overheid verschuldigde belasting en die geheven wordt in de vorm van een verhoging, met een bepaald percentage, van die oorspronkelijke of hoofdbelasting. De aanvullende gemeentebelasting heeft geen eigen grondslag:

  • gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • aanvullende belasting op de personenbelasting
  • opdeciem op de belasting op de motorrijtuigen
  • gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
  • gemeentelijke opcentiemen op de milieuheffingen

Downloads

LCP