Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor fusionerende sportverenigingen

Onderzoek toont aan dat sportverenigingen die samenwerken of fusioneren beter gewapend zijn tegen de uitdagingen waarmee sportclubs tegenwoordig geconfronteerd worden (bijvoorbeeld tekort aan infrastructuur, trainers, vrijwilligers en sponsors). 

Het gemeentebestuur voorziet daarom een subsidie om sportclubs die een fusie doorvoeren, te ondersteunen in de algemene werking van de vereniging en de moeilijkheden die met een fusie gepaard gaan te overwinnen. 

De subsidie bestaat uit een eenmalige fusiepremie in het jaar van de fusie en gewaarborgde jaarlijkse werkingssubsidies gedurende de eerste 3 werkingsjaren van de fusieclub. 

Voor wie

De subsidie kan enkel aangevraagd worden door een fusieclub, bestaande uit twee of meer voormalige erkende Olense sportverenigingen. 

Voorwaarden

De aanvragende sportvereniging moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • de sportvereniging is ontstaan door een fusie van minimum twee erkende Olense sportverenigingen die tot net voor de fusie actief zijn in dezelfde sporttak; 
 • de sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie; 
 • de sportvereniging is opgericht door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk;
 • de sportvereniging organiseert haar hoofdactiviteiten op Olens grondgebied;
 • de sportvereniging telt minimum 50 actieve leden;
 • de sportvereniging heeft een nieuwe naam die verschillend is van de namen van de gefusioneerde sportverenigingen;
 • de sportvereniging heeft een samengesteld bestuur, bestaande uit minimaal één bestuurslid van elke gefusioneerde sportvereniging. 

Procedure

De subsidie moet uiterlijk 60 dagen na de fusie aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat hieronder gedownload kan worden. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de sportraad, over de toekenning van de subsidie. 

Bedrag

De fusiepremie is afhankelijk van de grootte van de aanvragende fusieclub:

 • 50 leden: 1.000 euro
 • 100 leden: 2.000 euro
 • 200 leden: 3.000 euro
 • 300 leden: 4.000 euro

De jaarlijkse werkingssubsidies van de fusieclub worden gedurende drie subsidieerbare periodes gewaarborgd en minimaal gelijkgesteld aan het bedrag dat gebaseerd is op de som van laatst gescoorde punten van de voormalige sportverenigingen. 

Regelgeving

Het volledige subsidiereglement werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 5 november 2014 en kan je hieronder downloaden. 

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP