Ruimtelijk uitvoeringsplan Olen-Centrum

Inhoud

Olen is een heel mooi ‘historisch dorp’ en dat moet zo blijven. Daarom nam het lokaal bestuur al in 2009 het initiatief om er over na te denken hoe de kern van Olen zich de komende tien of twintig jaar verder kan ontwikkelen, met behoud van het landelijk karakter en de eigenheid. Dit resulteerde in een stedenbouwkundige studie waarover geïnteresseerden en betrokkenen uitvoering van mening wisselden. Op basis van de principes uit deze studie maakte het studiebureau in overleg met verschillende betrokken administraties een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘Olen-Centrum’ op. Dit RUP legt de bouwmogelijkheden van de gebouwen in de dorpskern vast.

Historische kern

Het bewaren van de kleinschaligheid en het dorpse karakter is in dit plan een belangrijk uitgangspunt. Na een uitvoerig historisch onderzoek zijn gebouwen gecatalogeerd op basis van de gebruikswaarde, de culturele waarde en de locuswaarde. Dit laatste geeft weer in welke mate het gebouw deel uitmaakt van een groter stedenbouwkundig geheel. Zo heeft een kleine arbeiderswoning die gelegen is tussen andere gelijkaardige arbeiderswoningen een grote locuswaarde. Woningen en gebouwen in de historische kern rond het plein en in de omgeving van de kerk zijn in vijf categorieën opgedeeld, van waardevolle gebouwen tot gebouwen die het dorpse karakter niet ondersteunen. Deze gebouwen krijgen specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.

Tot slot is uitdrukkelijk gekozen om de inrichting van het openbaar domein buiten dit plan te onderzoeken. Het RUP doet hierover geen uitspraak.

Bekijk hier het plan en de voorschriften.


Update 06/10/2022: herziening RUP Olen-Centrum voor de site Pastorie

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum kreeg recent een update voor de site Pastorie. Op 5 oktober stelde de gemeenteraad dit ontwerp voorlopig vast. Van 31 oktober tot en met 29 december organiseert het college van burgemeester en schepenen daarom een openbaar onderzoek.

Meer toekomstmogelijkheden en behoud dorpse karakter

In het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan kan de pastorie enkel openbare functies innemen. Ook uitbreidingen aan het gebouw zijn uitgesloten. Deze voorschriften zijn nu aangepast zodat de pastorie in de toekomst meer mogelijkheden krijgt. Voortaan kan het bestaande gebouw naast een openbare functie ook een private functie huisvesten. Dit maakt de zoektocht naar een uitbater eenvoudiger. De nieuwe invulling moet in elk geval wel maatschappelijk relevant zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de dorpskern. Ook kan de pastorie in specifieke gevallen uitgebreid worden. De nieuwe voorschriften hebben veel aandacht voor de kleinschaligheid, het dorpse karakter en de look-and-feel van het oorspronkelijke gebouw. 

Bekijk hier het aangepaste plan en de voorschriften.