Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Interlokale verenigingen

Een interlokale vereniging is een samenwerkingsverband van gemeenten zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht die vooral dient voor de realisatie van in omvang beperkte projecten.

De samenwerkende gemeenten sluiten een overeenkomst af die de basis vormt en de ‘statuten’ omvat.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directiecomité dat samengesteld is uit minstens één afgevaardigde van elke deelnemende gemeente. Deze afgevaardigden worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.

De taak van het beheerscomité omvat:

  • waar nodig adviezen formuleren ten behoeve van de beherende gemeente
  • de rekeningen van de interlokale vereniging vaststellen en ze ter goedkeuring voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent

Openingsuren & contact

LCP