Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Projectverenigingen

Een projectvereniging is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren.

Projectverenigingen worden opgericht voor een periode van 6 jaar en zijn daarna per 6 jaar verlengbaar. Ze mogen niet opgericht worden in een verkiezingsjaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is enkel mogelijk als de andere gemeenten instemmen en mogelijk wordt er dan een schadevergoeding aangerekend aan de uittreder als er schade zou zijn voor andere besturen.

Statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners.

Ook dit soort samenwerkingsverband is, net als de interlokale vereniging, bedoeld voor kleinschalige projecten, maar kan wel optreden als afzonderlijke rechtspersoon, met alle implicaties er aan verbonden (bv. de mogelijkheid eigen personeel te hebben).

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Er zijn bestuurders (uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen) en bestuurder met raadgevende stem (raadsleden van de oppositie). Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten er nieuwe bestuursleden aangesteld worden door de verschillende gemeenten.

De taken van het bestuur omvatten:

  • nemen van beslissingen die hun expliciet door de deelnemers zijn opgedragen
  • bevoegd voor het personeelsbeleid
  • vaststellen van de jaarrekeningen en samen met een activiteitenverslag en het verslag van de accountant voorleggen aan de deelnemers die hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten

Openingsuren & contact

LCP