Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Dienstverlenende verenigingen

Een dienstverlenende vereniging is een samenwerkingsverband zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven ondersteunende dienst te verlenen aan de deelnemende gemeenten, eventueel voor verschillende beleidsdomeinen. Het samenwerkingsverband wil voornamelijk activiteiten ontwikkelen voor de aangesloten gemeenten, op domeinen waarvoor deze geen overdracht van hun beheersbevoegdheid kunnen of willen toestaan.

Dienstverlenende verenigingen worden opgericht voor een periode van ten hoogste 18 jaar en zijn daarna per maximum 18 jaar verlengbaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is in principe niet mogelijk.

Statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. Andere bestuursorganen zoals algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d. zijn facultatief.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Afgezien van de jaarvergadering die plaatsheeft in de loop van het eerste semester, waar de jaarrekening wordt vastgesteld en, kwijting wordt verleend aan de bestuurders, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van die buitengewone algemene vergadering.

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. Deelnemende gemeenten kunnen kandidaat-bestuurders voordragen.

Openingsuren & contact

LCP