Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Opdrachthoudende verenigingen

Een opdrachthoudende vereniging (al dan niet met private deelname) is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer beleidsdomeinen toevertrouwen.

Een opdrachthoudende vereniging met private deelname is een opdrachthoudende vereniginjg waarin privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen deelnemen. Deze samenwerking kan in de volgende gevallen:

  • Het betreft een samenwerkingsverband met als enige doelstelling het beheer van het elektriciteits- of aardgasdistributienet in dat gebied.
  • Het betreft een samenwerkingsverband met als enige doelstelling ervoor zorgen dat de huishoudelijke afvalstoffen van de deelnemende gemeenten zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd.

Statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. Andere bestuursorganen zoals algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d. zijn facultatief.

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Afgezien van de jaarvergadering die plaatsheeft in de loop van het eerste semester, waar de jaarrekening wordt vastgesteld en, kwijting wordt verleend aan de bestuurders, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van die buitengewone algemene vergadering.

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien. Deelnemende gemeenten kunnen kandidaat-bestuurders voordragen.

Openingsuren & contact

LCP