Uitbreiding captatieverbod waterlopen naar heel de provincie Antwerpen

Het verbod om water te halen uit stroomgebieden is tijdelijk uitgebreid naar alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen. Dat heeft provinciegouverneur Cathy Berx beslist naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de lage waterstand.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

Door de aanhoudende droogte en het lage waterpeil heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx beslist om het verbod om water uit beken en rivieren te halen, verder uit te breiden. Eerder was er al een permanent onttrekkingsverbod van kracht op alle ecologisch kwetsbare kleine beken. Nu geldt er ook een tijdelijk verbod op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit de metingen van de afgelopen twee weken blijkt dat de vereiste minimumdebiet in bijna geen van de stroomgebieden werd gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er ook op korte termijn geen verbetering verwacht. De waterlopen die het minimumdebiet wel net haalden, krijgen wellicht ook snel te maken met een tekort aan water. De provincie volgt de droogtetoestand verder op. Het verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt.

Bekijk op onderstaande kaart de exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden. 

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor de hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. 

Wat met bevaarbare waterlopen?

In tegenstelling tot de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen is het peil van de bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen nog wel stabiel. Daar mag nog wel water uit opgepompt worden, als je over de juiste vergunning beschikt.

Actuele toestand

De laatste updates over het captatieverbod lees je op de website van provincie Antwerpen.

besluit van de gouverneur512,5 Kb(pdf)

Gepubliceerd op zaterdag 16 jul 2022 om 10:12