Wanneer moet je een waarborg betalen?

Inhoud

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen, vraag je een omgevingsvergunning aan of doe je een melding van de werken.

Daarnaast moet je ook een waarborg betalen. De waarborg geldt als garantie dat je het openbaar domein na de werken in dezelfde staat achterlaat als voor het begin van de werken. Na afloop van de werken kan je je waarborg terugvragen. 

Onder openbaar domein verstaan we de rijweg, fiets- of voetpaden, aanhorigheden zoals boordstenen en goten, groenstroken, beplanting, opritten, riolering, nutsvoorzieningen (inclusief rioleringen) en grachten.

Procedure

Je ontvangt van Omgeving een factuur met daarin het te betalen bedrag en het rekeningnummer waarop je de geldsom moet storten. Je doet deze betaling voor de werken van start gaan.

Kostprijs

Het bedrag van de waarborg hangt af van de aard van de werkzaamheden. Je vindt de tarieven op pagina 3 in het waarborgreglement.

Meer info

Om de toestand voor én na de werken te kunnen vergelijken, maak je voor de werken een plaatsbeschrijving op. Hoe je dat doet, lees je op deze pagina.